Kvkk Metni

UCP Tekstil ve Medikal Ürünler Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunmasına ve Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Kişisel Veri

Kişisel verileriniz diğer bireylerden ayrılacak şekilde teşhis edilmenize elverişli verilerinizdir. Toplumsal hayatta kurduğumuz hukuki ve insani ilişkilerde kişisel verilerinizi aktarmak bizler için bir zorunluluktur. Bu metinde Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. olarak kişisel verilerinize neden ihtiyaç duyduğumuzu, bunları nasıl elde ettiğimizi ve nasıl işlediğimizi anlatmayı amaçlıyoruz.

Kimlerin Kişisel Verilerini Toplarız?

Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. bünyesinde iş ilişkisi içinde olan personelimiz, tedarikçilerimiz ve çözüm ortaklarımız dışında siz müşterilerimizin kişisel verilerini toplamaktayız.

Veri Toplama, Veri İşleme Yöntemlerimiz, Amaçlarımız

- İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin satış sözleşmesi kapsamında tarafımıza ilettikleri verilerle, fatura, fiş gibi ifa edimini ispatlayıcı belgeleri üretiriz. Bu kapsamda müşterilerimizin ad soyad, iletişim bilgileri ve ikamet ettiği semte ilişkin beyanları talep edilir.

- Müşterilerimizin iade, ayıplı ürün gibi satış sözleşmesi temelli taleplerinin yerine getirilmesinde kolaylık için bize verilen verileri saklarız.

- İnternet mağazamızdan alışveriş yapan müşterilerimizin kişisel verilerini mesafeli satış sözleşmesinin kurulması, alışverişin tamamlanması, sipariş edilen ürünün müşterimize zamanında ve tam bir şekilde ulaştırılması için saklarız ve ödemeye aracılık eden finans kuruluşları ile, anlaşma içinde olduğumuz yurt içinde faaliyet gösteren kargo firmaları ile paylaşırız.

- Bonybebe.com web sitesi üyeliği çerçevesinde üyelik sözleşmesi imzalayan üyelerimizin kişisel verilerini üyelik sözleşmesi ile birlikte belirttiğimiz esaslar dahilinde işleriz.

- Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. bünyesinde veri işleme faaliyetlerinde müşteri verilerinin yurt dışına aktarımı söz konusu değildir.

Verilerin Güvenliği

Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. veri öznelerinden elde ettiği verileri yurt dışına aktarmamaktadır. Veri işleme faaliyetinin gereği olmadıkça bu verileri iş ve çözüm ortakları ile paylaşmamaktadır. Toplanan veriler Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki bilgisayarlarda ve serverlarda veya Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti.’nin anlaşmalı olduğu yurt içinde mukim veri saklama hizmeti veren çözüm ortakları bünyesinde saklanmakta ve işlenmektedir. Kişisel verileriniz, veri toplamaya ilişkin amaçla bağlantılı Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. içinde faaliyet gösteren yetkili personelimiz tarafından ulaşılabilir durumdadır. Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. personeli kişisel veri işleme politikası kapsamında olmayan veri işleme faaliyetini yerine getirmez.

Veri İşlemede Hakim Olan Anlayışımız

- Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti., veri işlenmesine neden olan ilişki ve amaçla bağlantılı olarak veri işler.

- Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti., veri işleme faaliyetini Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere mevzuata uygun bir biçimde yerine getirir.

- Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. bu aydınlatma formunda açıklananlardan başka bir amaçla veri işlemez.

- Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. veri işlenmesine neden olan amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı süre ile sınırlı olarak veri işler.

- Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. işlediği verileri amaç gerçekleştiğinde periyodik olarak anonimleştirerek ortadan kaldırır.

Veri Öznesinin Hakları

Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. veri öznelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve konuya ilişkin mevzuatla bağlantılı haklarına riayet eder. Bu haklarınız şunlardır:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

– Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

- Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik amaç gerçekleştiği ölçüde kişisel verilerinizim silinmesini veya yok edilmesini isteme

- Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi halinde durumun ve yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme Ucp Tekstil Medikal Ürünler Tic. Ltd. Şti. bunlar ve bunlara bağlı mevzuattan kaynaklanan haklarınıza tam bir uyum içinde davranır